Gebruiksvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden 

1. toepassingsgebied 

2. aanbod, totstandkoming van het contract 

3. prijzen en betalingsvoorwaarden 

4. leveringen 

5. plaats van uitvoering, verzending, risico-overdracht 

6. terugzending van goederen 

7. garantie, materiële gebreken

8. aansprakelijkheid voor schade door schuld 

9. eigendomsvoorbehoud 

10. slotbepalingen 

1. toepassingsgebied 

(1) Onze leveringen, diensten en aanbiedingen zijn uitsluitend gericht tot ondernemers in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen (hierna “klant” genoemd). 

(2) Alle leveringen, diensten en aanbiedingen vinden uitsluitend plaats op basis van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden maken derhalve integraal deel uit van alle door ons gesloten overeenkomsten voor leveringen of door ons aangeboden diensten. Algemene voorwaarden van de klant of van derden worden niet erkend, tenzij wij in afzonderlijke gevallen uitdrukkelijk schriftelijk met het gebruik ervan hebben ingestemd. Hetzelfde geldt voor overeenkomsten, in het bijzonder inkoopvoorwaarden van de klant, die van deze algemene voorwaarden afwijken. 

(2) Aanbod, totstandkoming van het contract 

(1) De gegevens in onze catalogus en in de onlineshop over het voorwerp van de levering of dienst (bijv. gewicht, afmetingen, draagvermogen en technische gegevens) gelden slechts bij benadering, tenzij de geschiktheid voor het met het contract beoogde doel een exacte overeenstemming vereist. Dit zijn geen gegarandeerde kwaliteitskenmerken, maar beschrijvingen of identificaties van de levering of dienst. Kwaliteitsgaranties vereisen een uitdrukkelijk akkoord. In geval van twijfel geven wij geen bijzondere kwaliteitsgarantie. In de handel gebruikelijke afwijkingen en afwijkingen die voortvloeien uit wettelijke bepalingen of technische verbeteringen zijn toegestaan, evenals de vervanging van onderdelen door gelijkwaardige onderdelen, voor zover zij geen afbreuk doen aan de geschiktheid voor het beoogde doel van het contract. 

(2) Contractsluiting bij bestellingen in de catalogus: Alle aanbiedingen in de catalogus zijn een niet-bindende uitnodiging aan de klant om een bestelling van goederen te plaatsen. Pas wanneer wij de bestelling van de klant accepteren, komt het contract onder de overeengekomen voorwaarden tot stand. Deze acceptatie vindt uiterlijk plaats bij de levering van de goederen. Een vooraf verzonden orderbevestiging vormt geen aanvaarding van het aanbod. 

(3) Contractsluiting bij bestellingen in de online-shop: Alle aanbiedingen in onze online-shop vormen een niet-bindende uitnodiging aan de klant om een bestelling van goederen te plaatsen. De klant kan de afzonderlijke goederen in een winkelwagentje plaatsen en vervolgens overgaan tot afrekenen. Voor het indienen van de bestelaangifte worden alle gegevens nogmaals weergegeven in een besteloverzicht. Hier kan de klant snel en eenvoudig invoerfouten opsporen en deze met een klik op de knop “Wijzigen” wijzigen. Om een bindende bestelling te plaatsen, moet de klant op de knop “Bestellen met kosten” klikken. De klant ontvangt onmiddellijk een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling. Dit is geen verklaring van aanvaarding. De koopovereenkomst komt tot stand door verzending van de goederen of door een afzonderlijke verklaring van aanvaarding. Na afsluiting van het contract kunnen de afzonderlijke bestellingen in de klantenaccount worden bekeken. De AV zijn alleen beschikbaar op de website in hun huidige versie. De taal voor het afsluiten van het contract is uitsluitend Duits. 

3 Prijzen en betalingsvoorwaarden 

(1) De prijzen luiden in euro en zijn inclusief de wettelijke BTW. De in artikel 5 genoemde verzend- en transportkosten komen daar nog bij. 

(2) De volgende betalingsmogelijkheden staan ter beschikking: bankoverschrijving, Sepa automatische incasso, Paypal, vooruitbetaling en contant. Nieuwe klanten kunnen alleen via vooruitbetaling, Paypal of contant betalen. 

(3) Facturen met de betaalmethode bankoverschrijving of automatische incasso Sepa zijn netto betaalbaar binnen 30 dagen. De betaalwijzen Paypal, vooruitbetaling en contant zijn direct strikt netto betaalbaar. 

(4) Buitenland (alleen in EU-lidstaten): Voor zakelijke klanten in de EU met een BTW-registratienummer zullen wij de toepasselijke BTW automatisch in mindering brengen op de factuur, mits zij hun BTW-registratienummer aan ons doorgeven. Leveringen in het buitenland vinden alleen plaats tegen vooruitbetaling, Paypal of contant. 

(5) De klant heeft alleen een retentierecht en een recht op verrekening als zijn tegenvorderingen onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn. 

(6) In geval van betalingsverzuim berekenen wij een vertragingsrente ter hoogte van 9 procentpunten boven de basisrentevoet. 

4 Leveringen 

(1) Onze leveringen geschieden af fabriek Straelen / NRW. Levertijden en leveringsdata hebben betrekking op het tijdstip van overdracht aan de expediteur, vervoerder of andere voor het transport verantwoordelijke derde. Wij kiezen de meest geschikte wijze van verzending. 

(2) Indien de klant de goederen zonder rechtvaardiging weigert in ontvangst te nemen of indien de goederen om andere redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is niet geleverd kunnen worden, hebben wij het recht om 10% van de koopprijs te eisen voor de kosten die gemaakt zijn voor de verwerking van de bestelling. Andere aanspraken op schadevergoeding blijven door deze bepaling onaangetast. De klant heeft het recht te bewijzen dat wij geen of slechts geringe schade hebben geleden. 

5 Plaats van handeling, verzending, risico-overgang 

(1) De plaats van uitvoering voor alle verplichtingen uit de contractuele relatie is Straelen, tenzij anders vermeld. 

(2) De verzendkosten zijn voor rekening van de klant. 

(3) Binnen Duitsland bedragen de verzendkosten voor pakketten tot 30 kg EUR 6,95 netto. Voor leveringen naar de Duitse eilanden geldt een eilandtoeslag van EUR 15,00 netto per pakket. Het maximale gewicht van een pakket voor leveringen naar de Duitse eilanden is 30 kg. Vanaf een nettowaarde van EUR 250,00 worden de verzendkosten binnen Duitsland niet in rekening gebracht. 

(4) Voor leveringen naar het buitenland brengen wij verzendkosten in rekening, die de klant apart kan aanvragen. Wij leveren alleen binnen de landen van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Voor leveringen naar Oostenrijk, België, Nederland en Luxemburg worden vanaf een nettowaarde van 500 euro geen verzendkosten in rekening gebracht. 

(5) Het risico van toevallige ondergang, toevallige verslechtering of toevallig verlies gaat uiterlijk bij de overdracht van het leveringsvoorwerp aan de expediteur, de vervoerder of een andere voor de uitvoering van de verzending aangewezen derde op de klant over. 

(6) Wij verzekeren de zending alleen op uitdrukkelijk verzoek van de klant en op diens kosten tegen diefstal, breuk, transport-, brand- en waterschade of andere verzekerbare risico’s. Wij zullen de eventueel bestaande verzekeringsdekking ter vergoeding van de geleden schade aan de klant overdragen. 

6. terugzending van goederen 

(1) Alle terugzendingen moeten franco en goed verpakt worden verzonden, waarbij het transportrisico door de klant wordt gedragen tot de goederen onze controlezone hebben bereikt. 

(2) Indien de klant de goederen terugstuurt, staat het ons vrij de (gedeeltelijke) annulering van de koopovereenkomst te aanvaarden. In dit geval behouden wij 10% van de koopprijs, maar minstens 10 euro. 

(3) De rechten van de klant met betrekking tot gebreken blijven door dit punt 6 onaangetast. 

7 Garantie, materiële gebreken 

(1) De garantietermijn bedraagt een jaar vanaf de levering of, indien aanvaarding vereist is, vanaf de aanvaarding. Deze termijn geldt niet voor schadeclaims van de klant die voortvloeien uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid of uit opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door ons of onze plaatsvervangers, die wettelijk zijn voorgeschreven. Deze termijn geldt ook niet voor vorderingen volgens lid 4. 

.

(2) De geleverde zaken moeten onmiddellijk na levering aan de klant of een door de klant aangewezen derde zorgvuldig worden gecontroleerd. Indien wij binnen twee weken na de levering geen schriftelijke klacht ontvangen, wordt de levering geacht door de klant te zijn goedgekeurd voor wat betreft duidelijke gebreken of andere gebreken die bij een onmiddellijke en grondige controle konden worden vastgesteld. Bij andere gebreken wordt het leveringsvoorwerp geacht door de klant te zijn goedgekeurd indien wij niet binnen twee weken na het bekend worden van het gebrek een klacht hebben ontvangen; indien het gebrek de klant echter reeds op een eerder tijdstip bij normaal gebruik bekend was, is dit eerdere tijdstip bepalend voor het begin van de reclametermijn. Op ons verzoek moet het voorwerp van de levering waarover wordt gereclameerd, franco aan ons worden teruggezonden. In geval van een gerechtvaardigde klacht vergoeden wij de kosten van de gunstigste verzendroute; dit geldt niet als de kosten hoger worden omdat het leveringsvoorwerp zich op een andere plaats dan de voorziene plaats van gebruik bevindt. 

(3) Bij materiële gebreken van het geleverde zijn wij verplicht en gerechtigd om naar onze keuze binnen een redelijke termijn eerst het gebrek te verhelpen of een vervangende levering te doen. In geval van verzuim, d.w.z. de onmogelijkheid, onredelijkheid, weigering of onredelijke vertraging van het herstel of de vervangende levering, kan de klant zich terugtrekken uit de overeenkomst of de koopprijs in redelijkheid verlagen. 

(4) De rechten van de klant volgens § 439 lid 2 en 3 BGB en § 635 lid 2 BGB blijven onaangetast. Aanspraken van de klant volgens §§ 445a en 445b BGB bestaan alleen als wij in gebreke blijven. De rechten van de klant volgens § 478 BGB blijven onaangetast. De in dit lid genoemde rechten bestaan niet indien de geleverde zaken geacht worden te zijn goedgekeurd volgens lid 2. 

(5) Indien een gebrek te wijten is aan onze schuld, kan de klant schadevergoeding eisen overeenkomstig § 8. 

(6) De levering van gebruikte goederen die per geval met de klant zijn overeengekomen, geschiedt zonder garantie voor materiële gebreken. 

8 Aansprakelijkheid voor schade door schuld 

(1) Onze aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de rechtsgrond, in het bijzonder voor onmogelijkheid, vertraging, gebrekkige of onjuiste levering, contractbreuk, niet-nakoming van verplichtingen bij contractuele onderhandelingen en onrechtmatige daad, is overeenkomstig deze paragraaf 8 beperkt, voor zover er telkens sprake is van schuld.

(2) Wij zijn niet aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid van onze leidinggevende organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of andere plaatsvervangers, voor zover dit geen schending van wezenlijke contractuele verplichtingen inhoudt. Onder wezenlijke contractuele verplichtingen verstaan wij de verplichting om het leveringsvoorwerp tijdig te leveren en te installeren, ervoor te zorgen dat het vrij is van wettelijke en materiële gebreken die de functionaliteit of bruikbaarheid ervan in meer dan verwaarloosbare mate belemmeren, alsmede de verplichtingen tot advies, bescherming en bewaking die ertoe strekken dat de klant het leveringsvoorwerp volgens de overeenkomst kan gebruiken of die ertoe strekken het leven en de lichamelijke integriteit van het personeel van de klant te beschermen of het eigendom van de klant tegen aanzienlijke schade te beschermen. 

(3) Voor zover wij volgens § 8 aansprakelijk zijn voor schade ten gronde, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de schade die wij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst als mogelijk gevolg van een contractbreuk voorzagen of die wij met de nodige zorgvuldigheid hadden moeten voorzien. Indirecte schade en gevolgschade als gevolg van gebreken aan het voorwerp van de levering worden slechts vergoed voor zover deze schade in het kader van het beoogde gebruik van het voorwerp van de levering typisch voorzienbaar is. 

(4) De voornoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden in dezelfde mate voor onze leidinggevende organen, wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers en andere plaatsvervangers. Voor zover wij technische informatie verstrekken of als adviseur optreden en deze informatie of dit advies geen deel uitmaakt van de contractueel overeengekomen prestatieomvang, gebeurt dit kosteloos en met uitsluiting van elke aansprakelijkheid. 

(5) De beperkingen van dit artikel 8 gelden niet voor onze aansprakelijkheid voor opzettelijk gedrag, gegarandeerde eigenschappen, letsel aan leven, ledematen of gezondheid of op grond van de Wet Productaansprakelijkheid. 

9 Eigendomsvoorbehoud 

De goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Verwerking en bewerking geschieden voor ons; wij verwerven het eigendom conform § 950 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). 

10. Slotbepalingen 

(1) De bevoegde rechtbank voor alle geschillen uit deze zakelijke relatie is naar onze keuze Straelen of de vestigingsplaats van de klant. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de dwingende wettelijke bepalingen inzake exclusieve bevoegdheid. 

(2) Op de rechtsverhouding tussen ons en de klant is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (CISG) is niet van toepassing. 

(3) Wijzigingen van of aanvullingen op deze Algemene Handelsvoorwaarden geschieden in tekstvorm. Dit geldt ook voor het vereiste van de tekstvorm.

small_c_popup.png

U wilt contact met ons opnemen?

Schrijf ons een bericht.